Opnieuw een Romeinse pottenbakkersoven in Asse

Bij opgravingen aan de Nerviërsstraat in Asse hebben archeologen van de K.U.Leuven vorige week opnieuw een goed bewaarde Romeinse pottenbakkersoven aangetroffen. Enkele jaren geleden hadden de Leuvense archeologen ook bij een andere opgraving in Asse al een pottenbakkersatelier ontdekt met twee ovens uit de tweede helft van de 2de eeuw n.C. De drie ovens bevinden zich allemaal in de noordoostelijke randzone van de Romeinse nederzetting, net buiten de eigenlijke woonzone. De vondst van een derde pottenbakkersoven aan de Nerviërsstraat bevestigt dat deze zone een belangrijke functie vervulde in de economie van de Romeinse nederzetting in Asse.

Sinds 1 april 2009 voert de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven een archeologisch onderzoek uit langs de Nerviërsstraat in Asse. Aanleiding van de opgravingen is de inplanting van twee nieuwe appartementsgebouwen en een verkaveling met bijhorende wegeniswerken. In totaal kan een oppervlakte van 1,3 ha archeologisch onderzocht worden. Het gebied bevindt zich op de grens van de woonzone van de Gallo-Romeinse nederzetting van Asse (vicus). In de loop van de 1ste eeuw n.Chr. ontwikkelde deze nederzetting zich rond een kruispunt van Romeinse wegen. Zeker vanaf het midden van de 1ste eeuw tot het begin van de 3de eeuw n.Chr. was Asse het economische en bestuurlijke centrum van de omliggende regio. Het opgravingsterrein bevindt zich in de noordoostelijke zone van de Romeinse nederzetting van Asse, voor zover de afbakening ervan gekend is door vroegere vondsten.

De afgelopen maanden leverde het onderzoek reeds heel wat interessante vondsten uit de Romeinse periode op waaronder een stukje van een geplaveide weg, de restanten van een groot en belangrijk gebouw, enkele waterputten, grachten en greppels en een groot aantal kuilen gevuld met nederzettingsafval waaronder aardewerk, metalen voorwerpen, glas, en dierlijk botmateriaal.

De voorbije week werd een goed bewaarde Romeinse pottenbakkersoven aangetroffen. De oven is diep ingegraven en heeft een sleutelgatvormig grondplan met in het smalle gedeelte het stookkanaal waarlangs de hitte naar een ronde bakkamer geleid werd. In de bakkamer, die oorspronkelijk voorzien was van een koepel, werden de ongebakken potten opgestapeld op de bakplaat. Via ronde gaten in deze plaat kon de hitte doordringen tot de te bakken voorraad en konden de vlammen niet rechtstreeks aan de potten raken. De ovenplaat rustte op een tongvormige pijler die de bakkamer in twee deelde. Zowel het stookkanaal, de tongvormige pijler als de ovenplaat met de luchtgaten zijn nog in goede staat bewaard. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een platte steen aan de ingang van het stookkanaal die mogelijk gebruikt werd om de toevoer van de warme lucht naar de oven te regelen. De komende dagen zal deze pottenbakkersoven verder vrijgelegd en in detail bestudeerd worden.

Deze oven is kenmerkend voor de Gallo-Romeinse periode in onze gewesten. De precieze productieperiode van deze oven zal exact bepaald worden met behulp van archeomagnetisch onderzoek. Daarvoor werkt de Onderzoekseenheid Archeologie van de K.U. Leuven samen met een gespecialiseerd team onder leiding van Prof. J. Hus, verbonden aan de Afdeling Omgevingsmagnetisme van het KMI te Dourbes. Tijdens het archeologisch onderzoek in 2007 aan de Krokegemseweg in Asse legde het onderzoeksteam al een goed bewaard pottenbakkersatelier vrij met twee pottenbakkersovens uit de tweede helft van de 2de eeuw n.C. De drie ovens bevinden zich allemaal in de noordoostelijke randzone van de Romeinse nederzetting, net buiten de eigenlijke woonzone. Op die manier werd brandgevaar en rookhinder in de nederzetting vermeden. De vondst van een derde pottenbakkersoven aan de Nerviërsstraat heeft opnieuw aangetoond dat deze zone een belangrijke functie vervulde in de economie van de Romeinse nederzetting te Asse.

Het archeologisch onderzoek loopt nog verder tot half juni. Studenten en vrijwilligers die bereid zijn om een handje toe te steken bij de opgravingen, zijn er dus nog steeds van harte welkom. Zij kunnen contact opnemen met archeologe Kristine Magerman(). Geïnteresseerden kunnen de pottenbakkersoven nog bezoeken van dinsdag 16 maart 2010 tot vrijdag 19 maart 2010 telkens van 10u tot 12u en van 13u tot 16u. De archeologen geven graag een woordje uitleg bij deze bijzondere vondst.

Projectverantwoordelijke van het onderzoek is prof. Dr. Marc Lodewijckx. De dagelijkse leiding is in handen van Kristine Magerman uit Asse, als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan de Onderzoekseenheid Archeologie. Bijkomend werden twee archeologen, Bernard Van Couwenberghe en Jan De Beenhouwer, en zes arbeiders in dienst genomen. Bijkomende steun wordt verleend door enkele vrijwilligers van Agilas vzw en stagestudenten van de K.U. Leuven en de U. Gent. De opgravingsvergunning werd verleend door het Agentschap R.O. – Vlaanderen, Onroerend Erfgoed. Het archeologisch onderzoek wordt gefinancierd door de bouwheren, Rybelco nv en De Troch Invest, en gesubsidieerd door de Provincie Vlaams-Brabant. De gemeente Asse stelt bovendien vier arbeiders ter beschikking voor de duur van het project.

1 Comment

 1. Kristine Magerman

  18 Mar 2010 at 20:30

  Een korte reportage over deze vondst is te bekijken via

  http://www.ringtv.be/index.php?datum=20100317000000

  Met vriendelijke groeten namens het opgravingsteam,

  Kristine

Comments are closed.